امیر غنوی

امیر غنوی

امیر غنوی متولد سال 1340؛ استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشد.

کتاب های امیر غنوی

پانزده قدم نزدیک تر 1


پانزده قدم نزدیک تر 2


پانزده قدم نزدیک تر 3


پانزده قدم نزدیک تر 4


پانزده قدم نزدیک تر 5