کیلی بامل

کیلی بامل

کیلی بامل یک شهروند دانشمند است که در چندین برنامه شرکت می کند که داده هایی را در اختیار دانشمندانی قرار می دهد که روی پادشاهان مطالعه می کنند (از طریق MonarchWatch با دانشگاه کانزاس، و JourneyNorth، که مشاهدات و اقامتگاه های مهاجرت را گزارش می کند).

کتاب های کیلی بامل

دکوراسیون سبز