بارما شریبی

بارما شریبی

بارما شریبی متولد ۱۳ آذر ۱۳۵۸ خرمشهر، نویسنده  و شاعر معاصر می باشد.

کتاب های بارما شریبی

دیم