مارگارت کسلر

مارگارت کسلر

مارگارت کسلر از زمانی که در سال 1972 نقاشی را به عنوان سرگرمی شروع کرد، نزدیک به 40 سال است که به تدریس نقاشی می پردازد. از آن زمان، او نمایش های هنری را داوری کرده، کارگاه های بین المللی نقاشی رنگ روغن برگزار کرده و دو کتاب نوشته است.

کتاب های مارگارت کسلر

دید خلاقانه در نقاشی


هارمونی رنگ در نقاشی