آجلا آکسامیجا

آجلا آکسامیجا

دکتر آجلا آکسامیجا (Ajla Aksamija) آزمایشگاه Perkins+Will Tech، مرکز تحقیقات فناوری‌های ساختمانی را رهبری می‌کند. تخصص تحقیقاتی دکتر آکسامیجا شامل علم ساختمان و پایداری، فناوری های نوظهور ساختمان، طراحی دیجیتال و مدل سازی اطلاعات است. او در کتاب‌های متعددی مشارکت داشته و مقالات پژوهشی متعددی منتشر کرده است.

کتاب های آجلا آکسامیجا

نماهای پایدار