اشلی جکسون

اشلی جکسون

اشلی جکسون متولد 1971، استاد تاریخ شاهنشاهی و نظامی در دپارتمان مطالعات دفاعی در کالج کینگ لندن و یکی از اعضای میهمان در کالج کلوگ دانشگاه آکسفورد است. جکسون متخصص تاریخ امپراتوری انگلیس است.

کتاب های اشلی جکسون

مرکز فرماندهی خلیج فارس