رابرت دی برد

رابرت دی برد

رابرت د بورد یک مشاور سازمانی مستقر در هنلی-آن-تیمز است. او نویسنده مهارت های مشاوره (1994) و روانکاوی سازمان ها راتلج (1990) است.

کتاب های رابرت دی برد

مشاوره برای وزغ