سوسن حایری یزدی

سوسن حایری یزدی

سوسن حایری یزدی متولد سال 1358؛ نویسنده ایرانی است.

کتاب های سوسن حایری یزدی

چه کسی ثروتمند است؟