مابل ا دانل

مابل ا دانل

مابل ا دانل Mabel O'Donnell) (1890-1985)) نویسنده ادبیات محبوب کودکان بود، عمدتاً خوانندگان پایه که به خوانندگان جوان کمک می کرد استقامت داشته باشند. اودانل بیشتر برای سریال های آلیس و جری و جانت و جان شناخته می شود. کتاب های اودانل بیش از 100 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت.

کتاب های مابل ا دانل

مجموعه روزی روزگاری