حسن زرآبادی پور

حسن زرآبادی پور

حسن زرآبادی پور متولد سال 1336، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مشاوره علمی ریاست دانشگاه و داتشیار می باشد. وی دارای لیسانس - برق - دانشگاه ایالتی تنسی در آمریکا، فوق لیسانس- برق- دانشگاه ایالتی تنسی در آمریکا، و فوق لیسانس- برق- دانشگاه ایالتی تنسی در آمریکا است.

کتاب های حسن زرآبادی پور