آن ساسمن

آن ساسمن

آن ساسمن به این موضوع علاقه مند است که ساختمان ها چگونه بر رفتار ما تأثیر می گذارند. کتاب‌های او، از جمله معماری شناختی و تجربه شهری + طراحی، که با جاستین بی‌هلندر نوشته شده است، گرایش‌های ناخودآگاه در محل کار را هنگامی که ما در جهان اطرافمان حرکت می‌کنیم، آشکار می‌کنند.

کتاب های آن ساسمن

معماری شناختی