صدیقه اسلامی

صدیقه اسلامی

صديقه اسلامي دانشجوي مقطع دکتري مديريت و برنامه‌ريزي؛ عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور؛ ارائه 4 مقاله در همايش‌هاي‌خارج از کشور؛ ارائه و چاپ ده‌ها مقاله در همايش‌ها و نشريات علمي-پژوهشي؛ ترجمه و گردآوري 4 عنوان کتاب تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي.

کتاب های صدیقه اسلامی

آناتومی انسان