آندریا کرنوس

آندریا کرنوس

آندريا کرنوس کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي و تغذيه از دانشگاه کلمبيا در نيويورک است. ايشان در يک دفتر به طور تمام وقت براي مشاوره‌ي تغذيه فعاليت داشته که حاصل آن ملاقات با ورزشکاران بسيار بوده است. با دوندگان در ورزشگاه دو وميداني نيويورک و دوندگان دوي ماراتن همکاري داشته و عضو تيم کارشناسان تغذيه بوده است. مشاور تغذيه‌ي مدرسه‌ي جويليارد؛ مشاوره‌ي تغذيه‌ي دانشگاه پزشکي کلمبيا نيز مي‌باشد.

کتاب های آندریا کرنوس