کوین کرل

کوین کرل

کوین کرل مدیر علوم و توسعه فناوری در EIS است و از سال 2017 این پست را بر عهده دارد. کوین کار خود را به عنوان متخصص تغذیه در علوم تحقیقات دانشگاه بیرمنگام با بررسی اثرات کربوهیدرات ها بر عملکرد استقامتی آغاز کرد. پس از آن در حوزه‌ی تغذیه کاربردی به فعالیت پرداخت و با تعدادی از ورزش‌ها از جمله سه‌گانه بریتانیا، قایق‌رانی بریتانیا، دو و میدانی بریتانیا و اسکیت سرعت در مسیر کوتاه در پنج بازی المپیک فعالیت کرد.

کتاب های کوین کرل