فیلیپ اف. گاردینر

فیلیپ اف. گاردینر

دکتر گاردینر استاد بازنشسته‌ی فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی در دانشکده حرکت شناسی دانشگاه مانیتوبا است. او دارای ترکیبی منحصر به فرد از دانش در زمینه های فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی عصبی و زیست شناسی مولکولی و مهارت های تحقیقاتی در به کارگیری این دانش در یک رویکرد آزمایشگاهی تحقیقاتی بسیار مرتبط است.

کتاب های فیلیپ اف. گاردینر