کنت پگلر

کنت پگلر

من به دنبال انتزاعی در واقعیت هستم - الگوها و تقارن ها در اشیاء دور ریخته و فرسوده: فلز زنگ زده، ماشین آلات متروک، ساختمان های متروکه و انبارهای ساختمانی. من به سمت افقی و عمودی قوی کشیده می شوم. من همچنین جذب انرژی و قدرت گرافیکی هنر دیواری هستم. در قالب های دیگر، من…
پس از 33 سال به عنوان معلم هنرهای تجسمی و فلسفه در مدارس متوسطه انتاریو بازنشسته شد.
من یک دکتر داوطلب در گالری هنری انتاریو در تورنتو (AGO) هستم.

کتاب های کنت پگلر