امید یعقوب پور یکانی

امید یعقوب پور یکانی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

کتاب های امید یعقوب پور یکانی

فعالیت ورزشی و بافت چربی