مهدی حامد سقایان

مهدی حامد سقایان

مهدی حامد سقایان متولد سال 1345، پژوهشگر و مدرس تئاتر می باشد.

کتاب های مهدی حامد سقایان

ریختارهای نمایشی ایران