اندرو کارینگتن هیچکاک

اندرو کارینگتن هیچکاک

اندرو کارینگتن هیچکاک (متولد: 1973، لندن، بریتانیا) نویسنده کتاب یک منکر هولوکاست است که می گوید قوانین علیه انکار هولوکاست تنها به دلیل نفوذ یهودیانی که با لوسیفر، شیطان همدست هستند، وضع شده است. او همه کتاب‌هایش را در سایت‌های نئونازی تبلیغ می‌کند و به دنبال بودجه برای ادامه کارش در افشای یهودیان به عنوان عامل نسل‌کشی سفید است.

کتاب های اندرو کارینگتن هیچکاک

صهیونیسم در مسیر سلطه