سوزان گلسپل

سوزان گلسپل

کتاب های سوزان گلسپل

زندگی رازآمیز درختان


خانه ی آلیسون


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.