شهناز عشایری

شهناز عشایری

شهناز عشایری متولد سال 1330، بازنشسته فرهنگی و نویسنده و معلم پیشکسوت تعلیمات عشایری می باشد.

کتاب های شهناز عشایری

زن ایل


از کوچ تا کوچه