علی اصغر بشیری

علی اصغر بشیری

علی اصغر بشیری مترجم ایرانی متولد سال 1362 می باشد.

کتاب های علی اصغر بشیری

حکایت های مثنوی


حکایت های جوامع الحکایات


داستان های مرزبان نامه


سمک عیار


داستان های نظامی


مجموعه ادبیات کهن