پیتر فردریک استراوسون

پیتر فردریک استراوسون

پیتر فردریک استراوسون، زاده ی 23 نوامبر 1919 و درگذشته ی 13 فوریه ی 2006، فیلسوفی بریتانیایی و استاد دانشگاه آکسفورد بود. استراوسون در لندن به دنیا آمد. او در سال 1937 به کالج سنت جونز در آکسفورد رفت و به تحصیل فلسفه مشغول شد. استراوسون به فلسفه ی زبان، متافیزیک، معرفت شناسی و تاریخ فلسفه توجهی خاص داشت اما نظریات مشهورش در فلسفه ی منطق و فلسفه تحلیل زبانی بود. از نظر او متافیزیک توصیفی به مرزهای مفهومی زبان طبیعی می پردازد و متافیزیک تجدیدنظرکننده بر اصلاح این مرزها تاکید دارد. او معتقد بود از طریق کند و کاوهای زبانی می توان به حقایقی درباره ی عالم دست یافت.

کتاب های پیتر فردریک استراوسون

شکاکیت و طبیعت گرایی