لوری زلینگر

لوری زلینگر

دکتر لوری زلینگر دارای برد ممتاز یک روانشناس تایید شده توسط هیئت مدیره روانشناسی حرفه ای آمریکا (ABPP) و عضو آکادمی روانشناسی مدرسه است. او در بین سال‌های 2016-2018 در هیئت اجرایی آکادمی روان‌شناسی مدرسه آمریکا یک سمت منتخب در سطح ملی داشت. دکتر زلینگر یک بازی درمانگر-سوپروایزر ثبت شده توسط انجمن بازی درمانی است.

کتاب های لوری زلینگر