مایک وینچل

مایک وینچل

مایک وینچل یک مربی کهنه کار با مدرک کارشناسی ارشد در رهبری آموزشی است. او نویسنده ویراستار است و همچنین برنده جایزه کتاب غیرداستانی «نبرد نوابغ:چه کسی جهان را روشن کرد؟». وینچل با همسر و دو فرزندش در شمال ایالت نیویورک زندگی می کند.

موزشی است. او نویسنده ویراستار است و همچنین برنده جایزه کتاب غیرداستانی «نبرد نوابغ:چه کسی جهان را روشن کرد؟». وینچل با همسر و دو فرزندش در شمال ایالت نیویورک زندگی می کند.ایک وینچل یک مربی کهنه کار با مدرک کارشناسی ارشد در رهبری آموزشی است. او نویسنده ویراستار است و همچنین برنده جایزه کتاب غیرداستانی «نبرد نوابغ:چه کسی جهان را روشن کرد؟». وینچل با همسر و دو فرزندش در شمال ایالت نیویورک زندگی می کند. کند.

کتاب های مایک وینچل

نبرد نوابغ