هوشمند اسفندیارپور

هوشمند اسفندیارپور

دکتر هوشمند اسفندیار پور در سال 1345 در شهر بافت متولد شده و دارای مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی می باشد. وی در مضامین متعدد اشعاری را سروده خصوصا به غزل علاقه مند بوده و در این قالب طبع آزمایی کرده است. مسئول انجمن شعر دانشگاه پیام نور بافت، انجمن شعر امور تربیتی و انجمن های ادبی- فرهنگی و عضویت در هیات تحریریه مجله پژوهشگران فرهنگ از دیگر مسئولیت های این استاد مطرح زبان و ادبیات فارسی است. ایشان استادراهنما و مشاور تعداد زیادی از دانشجویان بوده و داوری طرح های برخی استادان دانشگاه را در موضوعات ادبی به عهده داشته اند.

کتاب های هوشمند اسفندیارپور

فارسی عمومی


عروسان سخن 2