رابرت دورسی

رابرت دورسی

من رئیس AIA سینسیناتی در سال 1981 بودم و در سال 1980 ریاست کنوانسیون ملی AIA در سینسیناتی را بر عهده داشتم. میزبانی آن کنفرانس یکی از چیزهایی است که به آن افتخار می کنم - بسیار موفق بود. سینسیناتی آخرین بار در سال 1889 میزبان کنوانسیون AIA بود، زمانی که AIA و انجمن معماران غربی ادغام شدند.

کتاب های رابرت دورسی