بهمن جباریان امیری

بهمن جباریان امیری

بهمن جباریان امیری متولد سال 1347، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های بهمن جباریان امیری