سم ونتر

سم ونتر

سهم ونتر خبرنگار سابق آسوشیتدپرس (که خبر آزادی ماندلا از زندان در سال 1990 را گزارش کرد و شاهد آن بود) و یک محقق قدیمی است. او چندین کتاب قبلی را ویرایش کرده است، از جمله یادداشت هایی برای آینده: کلمات حکمت با سلو هاتانگ و داگ آبرامز). 491 روز: زندانی شماره 1323/69 توسط وینی مادیکیزلا ماندلا، با سواتی دلامینی. و چیزی برای نوشتن در خانه: بازتاب هایی از قلب تاریخ، با کلود کولارت. و با احمد کاترادا، قهرمان فقید مبارزات ضد آپارتاید، مکالمات با روحی آرام را نوشت.

کتاب های سم ونتر

نامه های زندان