فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی

دکتر فرهاد قاسمی متولد سال 1347، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های فرهاد قاسمی