علی بابایی

علی بابایی

علی بابایی مترجم ایرانی متولد ۱۳۶۲ می‌باشد.

کتاب های علی بابایی

ردگیری استراتژی ها