مجتبی رضازاده اردبیلی

مجتبی رضازاده اردبیلی

مجتبی رضازاده اردبیلی متولد سال 1327، دانشیار بازنشسته پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری، داور و نماینده دانشکده، ناظر عالی پروژه تعاونی مسکن برای طراحی و اجرای ساختمان ۲۴ طبقه، نماینده تام الاختیار دانشگاه تهران در پردیس ارس، طراح سوال آزمون دکتری معماری دانشگاه سراسری می باشد.

کتاب های مجتبی رضازاده اردبیلی