شهروز بیدآبادی مقدم

شهروز بیدآبادی مقدم

در تیر ماه سال 1368 متولد شد. او دانش آموخته ی رشته های تئاتر و روانشناسی است. سال ها با نشریات گوناگون از جمله کتاب ماه ادبیات و ملت ما همکاری داشته و عضو هیئت تحریریه ی بولتن بیسـت و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و سردبیر بولتن سیزدهمین جشـنواره ی بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان بوده اسـت. شـهروز بیدآبادی مقدم همچنین منتقد بخش فیلم نخستین جشـنواره ی هفت نگاه شهر بوده و جشنواره های متفاوتی مانند نخسـتین جشـنواره ی تئاتر نگاه و نخستین جشـنواره ی موسیقی سـار را در مقام دبیر و جانشین دبیر همراهـی کرده اسـت. عاشـقانه ی گل و نوروز اولیـن اثر او برای نوجوانان اسـت.

کتاب های شهروز بیدآبادی مقدم

گل و نوروز