شیما فرزادمنش

شیما فرزادمنش

شیما فرزادمنش متولد سال 1364، دانشجوی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، دارای کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی (1397) و کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (1388) می باشد.

کتاب های شیما فرزادمنش

زنان اینستاگرامر