حسین محسنی

حسین محسنی

حسین محسنی متولد سال 1320، استاد بازنشسته/ پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران می باشد. وی دارای کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق، M.S ، گراتس ، مهندسی برق، Ph.D ، گراتس ، مهندسی برق است.

کتاب های حسین محسنی