حسینعلی علیخانی

حسینعلی علیخانی

حسینعلی علیخانی متولد سال 1342، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، دارای Ph.D ، تهران ، خاکشناسی گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ۱۳۷۹ ← ۱۳۸۲، M.S ، تهران ، خاکشناسی-بیولوژی خاک ۱۳۷۱ ← ۱۳۷۳، کارشناسی ، تهران ، خاکشناسی ۱۳۶۷ ← ۱۳۷۰ می باشد.

کتاب های حسینعلی علیخانی