ایرج اله دادی

ایرج اله دادی

ایرج اله دادی متولد سال 1341، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران؛ دارای Ph.D ، لاوال ، اکولوژی گیاهی ۱۳۷۲ ← ۱۳۷۸، M.S ، تربیت مدرس ، زراعت و اصلاح نبات ۱۳۶۸ ← ۱۳۷۰، B.S ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، زراعت و اصلاح نبات، ۱۳۶۳ ← ۱۳۶۵، کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، زراعت و اصلاح نبات ۱۳۵۸ ← ۱۳۶۲ می باشد.

کتاب های ایرج اله دادی