علی اکبر طورانیان

علی اکبر طورانیان

کتاب های علی اکبر طورانیان

مذاکره در تجارت


استخدام و اخراج کارکنان


انگیزه در تجارت


جلسات نتیجه بخش


بازاریابی


خلاقیت و حل مسئله در تجارت


رهبری


واگذاری کارها و نظارت


مدیریت زمان


موفقیت شخصی


مدیریت فروش


استراتژی تجارت


مدیریت