حسن فرهادی

حسن فرهادی

حسن فرهادی متولد ۱۳۶۴، وکیل دادگستری است که بر اساس پرونده‌هایی که وکالت‌شان را برعهده داشته مجموعه داستانی نوشته و منتشر کرده است.

کتاب های حسن فرهادی

اعتبار زخم مختومه