بیزلی میچل

بیزلی میچل

 بیزلی میچل (Mitchell Beazley Publishers Limited) یک ناشر کتاب بریتانیایی است که به ویژه در زمینه اطلس ها، کتاب های مرجع، کتاب های تاریخ طبیعی، کتاب های آشپزی، کتاب های باغ و کتاب های شراب تخصص دارد.

کتاب های بیزلی میچل