پرلاگر کویست

پرلاگر کویست

پار فابیان لاگرکویست، شاعر، نمایش نامه نویس، مقاله نویس، داستان کوتاه نویس و رمان نویس سوئدی بود که در سال ۱۹۵۱ جایزه ی نوبل ادبیات به او اعطا شد. او ادبیات را از اوایل بیست تا اواخر هفتاد سالگی اش ادامه داد. لاگرکویست در آثارش بیشتر با مسائل سیاسی، اجتماعی و عقیدتی مانند مسئله ی خوب و شر در وجود انسان درگیر بود.
جایزه نوبل ادبیات
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1951

:: به دلیل شور هنری و ذهنیتِ به واقع مستقلش که از طریق آن، در اشعارش تلاش می کند تا برای سوال های ابدیِ پیش روی بشر پاسخی بیابد. ::

کتاب های پرلاگر کویست

کوتوله


جلاد


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.