مجید عطاری

مجید عطاری

مجید عطاری متولد سال 1343، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های مجید عطاری

زیبایی و دریغ