مارکوس ای استیدلمن

مارکوس ای استیدلمن

مارکوس اِی اِستِیْدِلمن استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکدۀ تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه تگزاس در شهر تایلِر آمریکاست. دکتر استیدلمن مدرک دکتری خود را سال ۱۹۹۰ از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید گرفت و متعاقباً در دانشگاه‌های کالیفرنیا، یوتا و تگزاس تدریس کرد.
وی اکنون واحدهای درسی حکومت آمریکا، روابط بین‌الملل و سیاست تطبیقی را تدریس می‌کند. به‌علاوه، تاکنون دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و موضوعات بین‌المللی، همچون فروپاشی شوروی، اتحاد آلمان و گسترش پوپولیسم در اروپا، سخنرانی‌های عمومی و دانشگاهی بسیاری کرده است.
سایر کتاب‌های دکتر استیدلمن عبارت‌اند از: متحد وابسته، سیاست خارجی آلمان در طلب قدرت از ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۰، مقدمه‌ای بر سیاست جهانی در قرن بیست‌ویکم و رؤسای‌جمهور آمریکا فور دامیز. فعالیت‌های وی همچنین شامل همکاری در نگارش فصول مختلفی از کتب دیگر و تحریر مقاله‌های علمی متعدد است.

کتاب های مارکوس ای استیدلمن

علوم سیاسی