تیموتی هیونز

تیموتی هیونز

تیموتی هیونز(Timothy Havens) استاد گروه مطالعات ارتباطات و برنامه مطالعات آفریقایی آمریکایی در دانشگاه آیووا است.

کتاب های تیموتی هیونز

فهم صنایع رسانه ای