گریگور شولر

گریگور شولر

گرگور شولر از سال 1982 ریاست مطالعات اسلامی دانشگاه بازل را بر عهده داشته است. انتشارات اخیر او عبارتند از: المعاری: Paradies und Hölle، مونیخ، 2002 (ترجمه آلمانی قسمت اول رساله المعاری. غفران) و جلد 4 از دیوان ابونواس، بیروت 2003، و شفاهی و مکتوب در اسلام اولیه، لندن و نیویورک 2006، و پیدایش ادبیات در اسلام: از شنیداری تا خواندن، ادینبورگ 2009.

کتاب های گریگور شولر

زندگی نامه محمد (ص)