لوئیس ای سی کنسیسائو

لوئیس ای سی کنسیسائو

 لوئیس ای سی کنسیسائو (LUÍS E.C. CONCEIÇÃO) بنیانگذار SPAROS است، یک شرکت نوپا که از مرکز علوم دریایی دانشگاه آلگاروه، پرتغال برخاسته است. SPAROS به نوآوری در تغذیه و تغذیه ماهی اختصاص داده شده است. لوئیس نایب رئیس LARVANET بود.

کتاب های لوئیس ای سی کنسیسائو