سعید رضایی

سعید رضایی

سعید رضایی متولد سال 1343، عضو هیأت علمی گروه كتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا، ۱۳۷۶ تا کنون، عضو هیأت امنای دانشگاه الزهرا، ۱۳۹۳ تا کنون، عضو هیات ممیزه دانشگاه، ۱۳۹5تا کنون، رییس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا، ۱۳۹6-۱۳۹9، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا، 1399-1400 می باشد.

کتاب های سعید رضایی