ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق، نویسنده و اسطوره‌شناس، استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشتهٔ فرهنگ و زبان‌های باستانی است. او همچنین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، استاد دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ استاد دانشگاه دولتی مسکو بوده‌است. اکنون در گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعال است و در زمینه ایرانشناسی و اسطوره‌های ایرانی پژوهش می‌کند.

کتاب های ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

اسطوره ی آفرینش در کیش مانی


اسطوره ها و افسانه های شرق


جهان اسطوره ها


دانشنامه اساطیر جهان


اساطیر یونان


اسطوره


اسطوره، ادبیات و هنر


رویاها


ضمیر پنهان


تاریخ مقدس


چشمه های بیدار


رقصیدن روی خاکستر


شعر و شهود


بر بال پروانه ها


زبور مانوی


انسان و اسطوره


اساطیر جهان


اسطوره و آیین


ادبیات مانوی