نانسی داگلاس

نانسی داگلاس

نانسی داگلاس نویسنده و یک مدیر در هیئت مدرسه منطقه اتاوا-کارلتون بود که به عدالت اجتماعی متعهد بود. او به طور خستگی ناپذیر برای فراهم کردن فرصت های آموزشی برای دانش آموزان نیازمند تلاش کرد. او برای به دست آوردن منابع اضافی برای مدرسه خود، مشارکت با جامعه را تقویت کرد و از طرفداران اولیه برنامه صبحانه بود. نانسی توانایی دیدن پتانسیل را در دانش آموزان و کارکنان داشت و از توسعه آن حمایت می کرد.

کتاب های نانسی داگلاس

World Class 1


World Class 2