محمد دبیرمقدم

محمد دبیرمقدم

محمد دبیرمقدم زبان‌شناس سرشناس ایرانی و استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است. او همچنین عضو پیوسته و معاون علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سردبیر نشریهٔ علم زبان و دبیر مجلهٔ دستور است. پژوهش‌های دبیرمقدم عمدتاً در حوزهٔ نحو، دستور زبان فارسی، رده‌شناسی زبان و زبان‌های ایرانی است.

کتاب های محمد دبیرمقدم